?

Log in

No account? Create an account
Quietlystorm [entries|archive|friends|userinfo]
Quietlystorm

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jan. 31st, 2010|11:09 pm]
Quietlystorm
[Current Location |Poland, Torun]
[mood |cheerfulcheerful]
[music |Taio Cruz - Break Your Heart | Powered by Last.fm]

Kurka, kurka. Jak ja dawno tutaj nie pisałam, w sumie założyłam dziennik tylko po to żeby mieć możliwość dostępu do wielkiej ilości angielskich fan fiction slash *_* Zamiast się dzisiaj uczyć na egzamin to ja obejrzałam season 3 Torchwood, i wpadłam w czarną rozpacz bo Ianto umarł, jak oni mogli to zrobić Jackowi T_T Ianto/Jack rules Kocham ich :* :*
A Gwen niech spada z tego obrazka :/ nie żebym miała coś do kobiety :)
linkpost comment

(no subject) [Jun. 29th, 2008|01:15 pm]
Quietlystorm


Your Thinking is Abstract and SequentialYou like to do research and collect lots of information.

The more facts you have, the easier it is for you to learn.You need to figure things out for yourself and consider all possibilities.

You tend to become an expert in the subjects that you study.It's difficult for you to work with people who know less than you do.

You aren't a very patient teacher, and you don't like convincing people that you're right.

linkpost comment

Nadwrażliwi [Jun. 29th, 2008|01:03 pm]
Quietlystorm
[Current Location |Powietrze]
[mood |calmcalm]
[music |Mandy Moor - Only Hope]

Wiersz powstał pod wrażeniem "Posłania do Nadwrażliwych". Które tak bardzo uderzyło w moje serce i dało mi nadzieje że może jednak ktoś nas rozumie. Bo tak ciężko jest żyć z tym piętnem w sercu.


Ci gnębieni przez życie
Zamknięci w klatce swych emocji
Czują, wciąż żyjąc w
mydlanej krainie
swoich własnych złudzeń

Ave wam Nadwrażliwi
Nadziejo tego obłudnego świata

Wy więźniowie ludzkiej opini
Wciąż błędne pionki
na planszy swojego życia
tak trudnego do odegrania
Nie zrozumiani pokroć razy

Ave wam Nadwrażliwi
Nadziejo tego zepsutego świata

Nie przystosowani do kłamstwa tego świata
Zamilkną ale nie ucichną
Odczuwający bardziej i
skrzywdzeni mocniej
wciąż uciekający w swój świat.

Ave wam Nadwrażliwi
Ostatnia nadziejo tego świata
linkpost comment

(no subject) [Jun. 29th, 2008|12:57 pm]
Quietlystorm


Your Sensitivity Score: 84%You are an extremely sensitive person. You notice everything.

You've probably been called overly sensitive before, and it's partially true.

Highly sensitive people tend to be highly intelligent. And you just can't turn off that part of you.

linkpost comment

What's Your Inner Blood Type? [Oct. 10th, 2007|01:05 pm]
Quietlystorm
Your Inner Blood Type is AB!

Your personality is hard to define - you're very unconventional.
And even if your personality could be defined, it would be completely different next week!
Outgoing and shy, sensitive and thoughtless, you tend to have a very split personality.
This makes you unpredictable. You can be a total angel - and a total devil.

You are most compatible with: everyone!

Famous Type AB's: Jackie Chan and Marilyn Monroe
linkpost comment

Your Harry Potter ship is... [Oct. 8th, 2007|10:34 am]
Quietlystorm

[harry + snape]

linkpost comment

How Scary Are You? [May. 3rd, 2007|10:38 am]
Quietlystorm
You Are a Little Scary

You've got a nice edge to you. Use it.
linkpost comment

How Sarcastic Are You? [May. 3rd, 2007|10:35 am]
Quietlystorm
You Have Your Sarcastic Moments

While you're not sarcastic at all times, you definitely have a cynical edge.
In your opinion, not all people are annoying. Some are dead!
And although you do have your genuine moments, you can't help getting your zingers in.
Some people might be a little hurt by your sarcasm, but it's more likely they think you're hilarious.
linkpost comment

What Planet Should You Rule? [May. 3rd, 2007|10:33 am]
Quietlystorm
You Should Rule Jupiter

Huge and hot, Jupiter is a quickly turning planet with short days and intense gravity.

You are perfect to rule Jupiter, because you are both dominant and kind.
You have great strength and confidence, but you never abuse your power.

You are always right. Even if you make mistakes, you compensate for them... before anyone knows it.
Headstrong and ambitious, you always have a goal in mind. You are optimistic and believe thing things will always work out.
linkpost comment

Chciałabym... [Jul. 26th, 2006|08:57 am]
Quietlystorm
[mood |amusedamused]

Chciałabym raz w swoim życiu móc zaśpiewać:
"Snem było życie
Dopóki Ty nie pojawiłeś się wtedy w nim..."
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]