?

Log in

Chciałabym... - Quietlystorm [entries|archive|friends|userinfo]
Quietlystorm

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Chciałabym... [Jul. 26th, 2006|08:57 am]
Quietlystorm
[mood |amusedamused]

Chciałabym raz w swoim życiu móc zaśpiewać:
"Snem było życie
Dopóki Ty nie pojawiłeś się wtedy w nim..."
linkReply