?

Log in

No account? Create an account
Nadwrażliwi - Quietlystorm [entries|archive|friends|userinfo]
Quietlystorm

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nadwrażliwi [Jun. 29th, 2008|01:03 pm]
Quietlystorm
[Current Location |Powietrze]
[mood |calmcalm]
[music |Mandy Moor - Only Hope]

Wiersz powstał pod wrażeniem "Posłania do Nadwrażliwych". Które tak bardzo uderzyło w moje serce i dało mi nadzieje że może jednak ktoś nas rozumie. Bo tak ciężko jest żyć z tym piętnem w sercu.


Ci gnębieni przez życie
Zamknięci w klatce swych emocji
Czują, wciąż żyjąc w
mydlanej krainie
swoich własnych złudzeń

Ave wam Nadwrażliwi
Nadziejo tego obłudnego świata

Wy więźniowie ludzkiej opini
Wciąż błędne pionki
na planszy swojego życia
tak trudnego do odegrania
Nie zrozumiani pokroć razy

Ave wam Nadwrażliwi
Nadziejo tego zepsutego świata

Nie przystosowani do kłamstwa tego świata
Zamilkną ale nie ucichną
Odczuwający bardziej i
skrzywdzeni mocniej
wciąż uciekający w swój świat.

Ave wam Nadwrażliwi
Ostatnia nadziejo tego świata
linkReply